הבטחת איכות בחשמל

בקרת איכות בתחומי עפר, כבישים ושכונות לגופים ממשלתיים, מועצות מקומיות וחברת נתיבי ישראל.

מערך של בקרה והבטחת איכות עבודות חשמל הינו בעל חשיבות עליונה בפרויקטים בקנה מידה מסיבי כמו עבודות עפר וכביש. חברת "הגליל א.ט לייצור והנדסת חשמל בע"מ" היא חברה המבצעת פיקוח, בקרה והבטחת איכות לפרויקטים בתחומים של כבישים, עפר והקמת שכונות עבור גופים ממשלתיים, מועצות מקומיות, נתיבי ישראל, משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון.

מהי מערכת הבטחת איכות חשמל בפרויקט?

הבטחת איכות חשמל עבור פרויקטים מכילה צוות קבלני אשר פועל בשטח והוא בעל היתרים מטעם חברת "נתיבי ישראל". התפקיד הראשי של צוות זה, כאשר בראשו עומד קבלן, הוא לבחון את כלל עבודות החשמל הנעשות בשטח המבוקש ולבדוק האם הן עומדות בתקנים הנדרשים על פי הרשות המקומית או המשרד הממשלתי.

צוות מערכת הבטחת האיכות עומד בקשר רציף מול הקבלן המבצע בשטח והוא בעל סמכויות ראשיות הניתנות לו מאת המשרדים או החברות הממונות עליו לביצוע תכנית מפורטת של בקרת איכות עבודות חשמל.

בקרת איכות לעבודות חשמל

כיצד מיושמת תכנית בקרת איכות חשמל?

תכנית הבקרה להבטחת איכות עבודות חשמל המבוצעות בפרויקטים מתחלקת למספר אלמנטים כאשר הראשונה שבהן היא בקרת איכות מקדימה.

בקרת איכות מקדימה

בקרה זו מקדימה את הפרויקט ובוחנת מראש את הנקודות הבאות:

  • הבנה מוקדמת וסקירה של כל נהלי העבודה, הסכמים וחוזי עבודה קבלניים לרבות אספקת חומרים, אחסון, ייצור והובלה של רכיבים עבור הפרויקט.
  • אישורי תקינות ואחריות של מפעלים המייצרים חומרים כגון; בטון, פלדה, אספלט, חוטי חשמל, רכיבים אלקטרוניים המסייעים בעבודות החשמל ועוד.
  • בדיקה של כמויות אשר מיועדות לאספקה בפרויקט המבוצע – אומדן אמיתי של חומרים וציוד חשמל וציוד נלווה לביצוע העבודות.
  • בדיקה מקיפה של השטח שבו יבוצע הפרויקט מבחינת זמינות ורמת מוכנות.
  • אישור ציוד תקף ואישור כוח אדם עבור כל הנוכחים בשטח.

על מנת שהפרויקט יבוצע בצורה המיטבית ביותר, צוות מערכת הבטחת איכות חשמל יבצע קטע מבחן ראשוני בשטח כדי לראות האם הכל מוכן וערוך היטב לתיאום כלי עבודה, ציוד וחומרים. בעת סיום קטע המבחן, יוגש דו"ח לחברה הראשית על ידי חברת הבטחת איכות חשמל עם מסקנות ואישורים נחוצים להמשך.

צוות הבטחת איכות בחשמל

בקרת איכות שוטפת

החלק הראשי בכל פרויקט הוא בקרת איכות שוטפת אשר מבוצעת לאורך כל זמן העבודות, מתחילתן ועד סופן. הפעילויות של צוות מערכת הבטחת איכות חשמל בשטח כוללות פיקוח, ביצוע עבודות מעבדה לפי צורך ומדידות עבור כל שלב.

עבור כל שלב בביצוע עבודות הפרויקטים יקבעו נקודות עצירה ונקודות בדיקה אשר יבחנו את טיב ואיכות עבודות החשמל המשולבות יחד עם כלל עבודות השטח הכוללות עבודות ביוב, ניקוז ותשתית. ההבדל המהותי בין נקודות בדיקה ונקודות עצירה נטמעת בחובת הנוכחות של החברה הקבלנית הממונה על הבטחת איכות בחשמל.

נקודות בדיקה הינן נקודות שבהן הקבלן המבצע מודיע על בחינה והיערכות עד 48 שעות לפני ביצוען. החברה הממונה על הבדיקה מעריכה וקובעת האם יש להמשיך בביצוע. כאשר מדובר בנקודת עצירה, הצוות או נציג מטעם חברת הבטחת איכות בחשמל מחויב להיות בשטח העבודות ולפקח על כל שלב ושלב. רובן הגדול של נקודות עצירה מתואם מראש כבר בשלבי הכנת תוכנית הפרויקט, אבל ישנם מקרים בהם נוצרים מצבי עצירה מיידיים אשר לא נצפו מראש. המשך העבודות בפרויקט, בכל קנה מידה, ימשיך אך ורק כאשר יינתנו כל האישורים הנדרשים מאת החברה הממונה להבטחת איכות בחשמל בשיתוף עם בעלי התפקידים האחראיים על עבודות הפיתוח הכלליות של האתר.

תיעוד עבודות ודיווח הבטחת איכות

כל העבודות והאישורים אחרי נקודות בדיקה ונקודות עצירה יתועדו באופן שוטף כדי לגלות אי התאמות של ציוד, חומרים או שלבים. התיעוד ידווח ויימסר במסמכים חתומים שיכללו ליקויים וזמנים משוערים לתיקונם על מנת לקבוע תאריכים לסגירה הבדיקות. עבודה לא תוכל להימשך בשלביה כל עוד לא הוגשו מסמכי תיעוד המעידים על תקינות הבטחת איכות נאותה.

הבטחת איכות בחשמל

תכנית הבטחת איכות בחשמל

כל גורם בפרויקט מחויב בהגשת תכנית להבטחה ובקרת איכות. התכנית הזו כוללת מפרט כללי ומפרט תהליכי על כל שלבי הביצוע. המפרט הכללי יכלול פירוט של נושאים כגון; הרכב צוות בקרה, רשימת עובדים, הכשרות, תחומי אחריות וסמכות, צוותי מדידה, קבלני משנה מורשים, יצרנים, ספקים ואישורי העסקה. כל מסמכי תכנית הבטחת האיכות יהיו מעודכנים במסגרת תאריכי הפרויקט וכל עדכון נוסף ייכנס לתוך תיק התכנית כולל עותקים.

תכנית העבודה עצמה תוגש למנהלי הפרויקט בשלמותה עד 15 יום ממועד צו תחילת העבודה ב – 3 עותקים. יש לציין, כי ישנם מצבים שבהם לא ניתן להגיש תכנית מלאה עד לתחילת הפרויקט והגשה מאוחרת מתאפשרת אך ורק עם אישור מוסדר מן החברה הקבלנית העליונה.

לאחר תחילת העבודות בפרויקט, צוות הבטחת איכות בחשמל יכין דו"חות עדכניים על העבודות המבוצעות השטח. הדו"ח הראשון הינו דו"ח יומי שוטף שבו יתועדו כלל הפעילויות הנוגעות לעבודות חשמל שבאתר ומוץ לאתר. הדיווחים הללו יכנסו לתוך יומן מצטבר שאינו קשור ליומן העבודה הרגיל הנהוג בשטח.

מעבר לדו"חות יומיים, יוגשו אל מנהלי האתר גם דו"חות שבועיים וחודשיים בהתאם לבקשת הקבלן הראשי. הדו"חות הללו כוללים: עבודות עפר, עבודות בטון, אספלט, מדידות, ניתוחים סטטיסטים, כשלים ותאריכי סיום משוערים.

בדיקות תכנית הבטחת איכות בחשמל

על הקבלן הממונה על מערכת הבטחת איכות בחשמל לערוך תכנית בדיקות מפורטות אשר יידגמו את איכות המוצרים, החומרים והציוד באתר הפרויקט. התכנית המוגשת תפרט את כמות הבדיקות הנדרשת עבור מדידות בשטח, איכות התוצרים הסופיים ועל כל שינוי צפוי שיכול להתרחש בשטח. השכיחות של ביצוע הבדיקות הללו משתנה מפרויקט לפרויקט ונתונה לשיקולם של קבלני חברת הבטחת האיכות בחשמל.

בנוסף לכל אלו, צוות מערכת בקרת האיכות יעמוד גם על דיוקם של כל מכשירי המדידה ותקינותם על מנת למנוע אי סדרים של יצרנים וספקי ציוד וחומרים בשטח האתר. כל מכשיר יסומן לאחר בדיקה מקיפה ובחינת תעודות אחריות.